Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

* Мырзакметов Абдымиталип Камытович. Кыргыздардагы балдардын туулганына карата ырым-жырымдар (кандидаттык диссертация). 07.00.07. – Этнология, этнография жана антропология. – Бишкек, Кыргыз УИА, 2007-ж.
 
* Жалиева БегайыБегайым Самидиновна. Кыргыздардын жана Саян-Алтайдын түрк тилдүү элдеринин этникалык жана маданий алакалары (кандидаттык диссертация). 07.00.02 – Ата Мекен тарыхы; 07.00.07. – Этнология, этнография жана антропология. –Бишкек, Кыргыз УИА, 2008-ж.
 
* Азизбаев Саитдин. История развития физической культуры и спорта в Кыргызстане (1924-2009 гг). (кандидатская диссертация). 07.00.02. – Отечественная история. –Бишкек, Кыргыз УИА, 2009-ж.
* Кадыров Абдинаби. Баткен районунун 1934-2009 жж. социалдык-экономикалык өнүгүүсү (кандидаттык диссертация). 07.00.02 –Ата Мекен тарыхы; –Бишкек, Кыргыз УИА, 2010-ж.
* Жумашова Гүлзада. Таш-Көмүр шаарынын тарыхы. 07.00.02 - Ата Мекен тарыхы (кандидаттык диссертация). Бишкек, 2013.
* Кайыпов Сулайман Турдуевич. Түркияда жашаган ПаммирПамир кыргыздарынын тамак-аш маданияты (XX к. аягы - XXI к. башы). (Докторлук диссертация). 07.00.02 -Ата Мекен тарыхы; 07.00.07 - Этнография, этнология жана антропология. Бишкек, 2012.
* Абдиева Жылдызкан. "Манас" эпосундагы кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы. 07.00.07. - Этнография, этнология жана антропология. (кандидаттык диссертация). -Бишкек, 2014. ж.б.<br>
* Алымбаев Абдрахман Мырзагулович. Кыргыз мифтери жана уламыштары тарыхый-этнографиялык булак катары (кандидаттык диссертация). 07.00.02. - Ата Мекен тарыхы:. Бишкек, 2016.<br>
 
== Эмгектеринин кыскача тизмеси: ==
* Каратаев О.К. Методические рекомендации по Истории стран Азии Африки в средние века. Изд-во «Текник» КТУ им. И.Раззакова. -Б.: 2009. – 60 с.
* Каратаев О.К. Этнологиялык (этнографиялык) практика жана талаа маалыматтарын жыйноонун усулдук колдонмосу. -Бишкек, 2015. - 36 б.
 
'''Котормолору.'''
 
[[Бутанаев, Виктор Яковлевич (Астайбек)|Бутанаев В.Я.]],Бутанаева И.И. [http://www.bizdin.kg/ky/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/item/250-%D1%8D%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85 Эне-Сай кыргыздары: фольклор жана тарых / Кыргызчага которгон профессор, тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаев. – Бишкек: "Сорос-Кыргызстан" Кору, 2002. - "Котормочулук" долбоору.]
 
===Макалалары.===
Anonymous user