Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

* Каратаев О.К.Эренак-бек енисейлик кыргыздардын мамлекеттик-саясий жетекчиси.Түштүк Сибирдеги саясий кырдаал. XVII к. орто чени\\ Полот-хан жана анын доору. - Кызыл-Кыя, 2015, 34-43 беттер;
* Каратаев О.К. Кыргыз эн тамга белгилери жана алардын функциялары\\ Оразбаевские чтение. Международный Конгресс посвященный 95-летию академика С.Оразбаева. - Алматы, КазНУ им. Аль Фараби, 2015.-С.34-42;
* Каратаев О.К. Түрк-монгол дүйнөсүндөгү салттуу күрөш жана анын тарыхый-этнографиялык башаты\\Түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары. I Эл аралык Симпозиумдун материалдары. -Бишкек, КТМУ, 2015, 65-70 беттер;<br>
* ..........<br>
* http://bizdin.kg/kg/component/k2/item/383-кыргыз-этнонимдер-сөздүгү <br>
 
Anonymous user