Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

* Каратаев О.К. Кыргыз эн тамга белгилери жана алардын функциялары\\ Оразбаевские чтение. Международный Конгресс посвященный 95-летию академика С.Оразбаева. - Алматы, КазНУ им. Аль Фараби, 2015.-С.34-42;
* Каратаев О.К. Түрк-монгол дүйнөсүндөгү салттуу күрөш жана анын тарыхый-этнографиялык башаты\\Түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары. I Эл аралык Симпозиумдун материалдары. -Бишкек, КТМУ, 2015, 65-70 беттер;
* Каратаев О.К. Каратегин (Жергетал) жана Мургаб кыргыздары: этностук курамы жана локалдашуусу. 1-макала\\Түрк Евразиясындагы жалпылык жана өзгөчөлүк. Түрктөрдүн заманбап жалпы жана чөлкөмдүк тарыхынын методологиясынын көйгөйлөрү. –Б.: 2015. 105-111 бб. ISBN – 978-9967-12-525-5;
* лор<br>
* Каратаев О.К. Каратегин (Жергетал) жана Мургаб кыргыздары: этностук курамы жана локалдашуусу. 2-макала\\Түрк Евразиясындагы жалпылык жана өзгөчөлүк. Түрктөрдүн заманбап жалпы жана чөлкөмдүк тарыхынын методологиясынын көйгөйлөрү. –Б.: 2015. 111-119 бб. ISBN – 978-9967-12-525-5;
* Каратаев О.К.Профессор В.Я.Бутанаевдин кыргыздардын этностук тарыхы боюнча консепциясына сүртүмдөр\\Энесайлык данакер этнограф. Хакас элинин чыгаан этнографы, т.и.д., проф. В.Я.Бутанаевдин 70 жылдык мааракесине арналган жыйнак. –Б.: 2016. 74-81 бб. ISBN 978-9967-12-553-7;
* Каратаев О.К. Кытай кыргыздары: этностук курамы жана жайгашуу ареалы\\Борбордук Азияны дүңгүрөткөн улуттук боштондук көтөрүлүшкө 100 жыл. 1916-жылкы көтөрүлүштүн 100 жылдык мааракесине арналган илимий жыйындардын баяндамалары, макалалар, архивдик ж.б. маалыматтар. -Б.: 2016. 117-126 бб. <nowiki>ISBN 978-9967-12-552-0</nowiki>;<br>
* http://bizdin.kg/kg/component/k2/item/383-кыргыз-этнонимдер-сөздүгү <br>
 
Anonymous user