Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

* Абдиева Жылдызкан. "Манас" эпосундагы кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы. 07.00.07. - Этнография, этнология жана антропология. (кандидаттык диссертация). -Бишкек, 2014.
* Алымбаев Абдрахман Мырзагулович. Кыргыз мифтери жана уламыштары тарыхый-этнографиялык булак катары (кандидаттык диссертация). 07.00.02. - Ата Мекен тарыхы:. Бишкек, 2016.
* Казакбаев Азамат. Традиции и обычаи национального вида борьбы кыргызов "Куреш" конца XIX - начала ХХ вв. (кандидатская диссертация). 07.00.07. - Этнология, этнография и антропология. 2016.
* Казакбаев Азамат
* Кулова Элнура Кемелбековна. История города Талас (1877-2010). Кандидатская диссертация. 07.00.02 - Отечественная история. Бишкек, 2017.<br>
 
Anonymous user