Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

* Каратаев О.К. "Манас" эпосунун Түркия Республикасында изилденүү тарыхынан//Жусуп Мамай жана түрк калктарынын эпостору. Кыргыз Республикасынын баатыры, манасчы Жусуп Мамайдын чыгармачыл мурасына арналган IV Эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйын. Баяндамалар жана макалалар жыйнагы.14.04.2017. -Бишкек, 2017. 249-253 беттер. <nowiki>ISBN 978-9967-32-227-1</nowiki>.
* Каратаев О.К. Сибирь кыргыздары XVII-XVIII кылымдарда//Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. II том. –Бишкек, 2017.-С.138-158. <nowiki>ISBN 978-9967-12-621-3</nowiki>.
* Каратаев О.К. Фергана өрөөнүнүн жана Памирдин кыргыздары// Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. II том. –Бишкек, 2017.-С.158-170. <nowiki>ISBN 978-9967-12-621-3</nowiki>.<br>
* Каратаев О.К. Изилдөөчү И.Б.Молдобаев жана кыргыз-саха (якут) этномаданий байланыштарынын башаты// Имел Молдобаев жана заманбап кыргыз этнографиясы. Кыргыздын көрүнүктүү этнографы жана манастаануучусу профессор И.Б.Молдобаевдин 75 жылдыгына арналган илимий конференция. Кыргыз Улуттук илимдер академиясы. 18.04.2017. Бишкек, 2017. 69-74 беттер. <nowiki>ISBN 978-9967-32-230-1</nowiki>. <br>
 
==Котормосу:==
Anonymous user