"Олжобай Каратаев" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

* Каратаев О.К. Сибирь кыргыздары XVII-XVIII кылымдарда//Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. II том. –Бишкек, 2017.-С.138-158. <nowiki>ISBN 978-9967-12-621-3</nowiki>.
* Каратаев О.К. Фергана өрөөнүнүн жана Памирдин кыргыздары// Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. II том. –Бишкек, 2017.-С.158-170. <nowiki>ISBN 978-9967-12-621-3</nowiki>.
* Каратаев О.К. Изилдөөчү И.Б.Молдобаев жана кыргыз-саха (якут) этномаданий байланыштарынын башаты// Имел Молдобаев жана заманбап кыргыз этнографиясы. Кыргыздын көрүнүктүү этнографы жана манастаануучусу профессор И.Б.Молдобаевдин 75 жылдыгына арналган илимий конференция. Кыргыз Улуттук илимдер академиясы. 18.04.2017. Бишкек, 2017. 69-74 беттер. <nowiki>ISBN 978-9967-32-230-1</nowiki>. <br>
* Каратаев О.К., Казакбаев А. 940-лет «Дивану» Махмуда Кашгари-Барскани (штрихи к исследованиям востоковеда, профессора Т.К.Чоротегина)//Вестник Казахский национальный педагогический университет имени Абая. КазНУ. Серия «Исторические и социально-политические науки» №4 (55), Алматы, 2017. –С.92-99.
* Каратаев О.К., Казакбаев А.Д. 940-лет «Дивану» Махмуда Кашгари-Барскани (штрихи к исследованиям востоковеда, профессора Т.К. Чоротегина)//Материалы научно-практической конференции «III АРГЫНБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ»13-14 апреля 2018 г. Алматы, 2018. -С. 85-90.ISBN 978-601-04-3309-0 <br>
 
==Котормосу:==
Anonymous user