Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

===Монографиялары. Китептери===
 
* Каратаев, Олжобай Кубатбекович. Кыргыздардын теги, таралуу ареалы, этностук-маданий алакалары / Жооптуу редакторлор [[Чоротегин, Тынчтыкбек Кадырмамбетович|Тынчтыкбек Чоротегин]], [[Казыбаев Памирбек|Памирбек Казыбаев]]. - Бишкек, 2013. - 290 б., сүрөттөр. - ISBN 978-9967-27-070-1. - (Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин басылмалары. № 174. Окуу китептер тизмеси. № 47.)
* Каратаев, Олжобай. Кыргыз этнонимдер сөздүгү. - Бишкек: Кыргыз-Түрк "Манас" университети, 2003. - 265 бет. - ISBN 9967-21-621-2.
* [[Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк]]. Түзгөндөр [[Каратаев, Олжобай Кубатбекович|О. К. Каратаев]], [[Эралиев, Салайдин Нуралиевич|С. Н. Эралиев]]. -Б.: Бийиктик, 2005. 600 б., ISBN 9967-13-159-4.
* Каратаев Олжобай. Кыргыздардын этномаданий байланыштарынын тарыхынан. -Бишкек, "Бийиктик", 2002. - 176 б.
* Каратаев О.К. Каратегин (Жергетал) жана Мургаб кыргыздары: этностук курамы жана локалдашуусу. 1-макала\\Түрк Евразиясындагы жалпылык жана өзгөчөлүк. Түрктөрдүн заманбап жалпы жана чөлкөмдүк тарыхынын методологиясынын көйгөйлөрү. –Б.: 2015. 105-111 бб. ISBN – 978-9967-12-525-5;
* Каратаев О.К. Каратегин (Жергетал) жана Мургаб кыргыздары: этностук курамы жана локалдашуусу. 2-макала\\Түрк Евразиясындагы жалпылык жана өзгөчөлүк. Түрктөрдүн заманбап жалпы жана чөлкөмдүк тарыхынын методологиясынын көйгөйлөрү. –Б.: 2015. 111-119 бб. ISBN – 978-9967-12-525-5;
* Каратаев О.К.Профессор В.Я.Бутанаевдин кыргыздардын этностук тарыхы боюнча консепциясына сүртүмдөр\\Энесайлык данакер этнограф. Хакас элинин чыгаан этнографы, т.и.д., проф. В.Я.Бутанаевдин 70 жылдык мааракесине арналган жыйнак. –Б.: 2016. 74-81 бб. ISBN 978-9967-12-553-7;
* Каратаев О.К. Кытай кыргыздары: этностук курамы жана жайгашуу ареалы\\Борбордук Азияны дүңгүрөткөн улуттук боштондук көтөрүлүшкө 100 жыл. 1916-жылкы көтөрүлүштүн 100 жылдык мааракесине арналган илимий жыйындардын баяндамалары, макалалар, архивдик ж.б. маалыматтар. -Б.: 2016. 117-126 бб. ISBN 978-9967-12-552-0;
* Каратаев О.К. Фергана кыргыздары жана алардын локалдашуусу//Жусуп Мамай жана кыргыз элинин манасчылык салты. –Б.: 2016. 316-332 беттер. ISBN 978-9967-12-567-4;
* Каратаев О.К. Чыгыш Түркстандын долондору жана кыргыздар//Ала-Тоодогу заманбап этнография көйгөйлөрү. Кыргыздын тунгуч этнографы айымы Какен Мамбеталиеванын (1936-1984) 80 жылдык мааракесине арналган жыйнак. –Б.: 2016. 84-89 беттер. ISBN 978-9967-12-547-6;
* Каратаев О.К. Фу-ю (фуюй) кыргыздар жана алардын теги жөнүндө// Борбордук Азияны дүңгүрөткөн улуттук боштондук көтөрүлүшкө 100 жыл. 1916-жылкы көтөрүлүштүн 100 жылдык мааракесине арналган илимий жыйындардын баяндамалары, макалалар, архивдик ж.б. маалыматтар. -Б.: 2016. 266-277 бб. ISBN 978-9967-12-552-0;
* Karatayev O. Kırgızlar ve Lakayların etnik ilişkileri//TÜRÜK. Uluslararası Dil, Edabiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2016 Yıl: 4, Sayı: 7. Sayfa: 104-117.  ISSN: 2147-8872;
* Каратаев О.К. Энесай кыргыздары жана монголдордун Алтан-хандар мамлекетинин өз ара мамилелери (1567-1688 жж.) //Тайлак баатыр: Эл четинде жоо бетинде. Кыргыз элинин чыгаану уулу Тайлак Рыскул уулунун (1796-1838) 220 жылдык жана залкар акын, дастанчы Абдыкалык Чоробаевдин (1896-1979) 120 жылдык мааракелерине арналган республикалык илимий-тажрыйбалык жыйындын материалдары. Бишкек, 2016. 61-67 беттер. ISBN 978 9967-12-615-2;
* Каратаев О.К. Орто кылымдардагы кыргыздардын жана огуз-түркмөндөрдүн тарыхый-этностук алакалары (фольклор булактары, эн тамгалардын негизинде)//Жусуп Баласагындын “Куттуу билими” – X-XI кылымдардагы Борбордук Азиядагы мусулмандык кайра жаралуунун күзгүсү. Ж.Баласагындын 1000 жылдыгына арналган жыйнак. –Бишкек, 2016. 294-306 беттер. ISBN 978 9967-12-609-1;
* Каратаев О.К. Орхон-Енисей жазуу эстеликтериндеги мамлекеттик-башкаруу тууралу маалыматтардын чагылдырылышы жана тиулдар//Türk Devlet Yönetimi Gelenegi. –Bişkek, KTMU, 2016. –S 71-78.  ISBN 978-9967-28-077-9;
* Каратаев О.К. The İnstitute of Kyshtyms of Kyrgyz Kaganat (Кыргыз каганатындагы Кыштым институту)// Известия ВУЗов Кыргызстана. № 11., 2016.  ISSN 1694- 7681.
* Каратаев О.К. Kırgızların ve Oguzların dini inançlarının Panteonu: Umay Ana Kültü//Uluslarası Geçmişten Günümüzö Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu bildirileri. (3-5 Mays, Bursa). Uludag Üniversitesi. 2016. –S. 245-251.
* Каратаев О.К. Кыргыздардын жана огуздардын диний ишенимдеринин пантеону: I El Aralık bayırtadan bügünkügö çeyinki Kırgız-Türk mamilelerinin Simpoziumunun dokladdarı.(Bursa:3-5 May). Uludag Üniversitesi. 2016. 277-287 better.
* Каratayev O.K. Damgalar ve Onların İşlevleri (Fonksiyonları)//TÜRÜK. Uluslararası Dil, Edabiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2016 Yıl: 4, Sayı: 8. Sayfa: 163-179.  ISSN: 2147-8872.
* Karatayev O.K. Halk Edеbiyatına Göre Kırgız ve Oğuzlar Arasındaki Tarihi-Etnik İlişkiler//I Millenlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempoziyumu Bildiri Kitabı (12-14 Маyıs 2016). Sayfa: 175-179.   ISBN 978-605-60274-2-0.
* Karatayev O.K. Türkiye ve Kırgızistan’ın eğitim alanıdaki ilişkileri ve geleceği//Uluslararası Türk düniyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu Kitabı (29-31 Mayıs 2016). Sayfa. 370-376.  ISBN 978-605-4697-02-1.
* http://bizdin.kg/kg/component/k2/item/383-кыргыз-этнонимдер-сөздүгү
* Karatayev, Olcobay; Yılmaz, Mehmet Serhat; Yakuboğlu, Cevdet. “Dîvânu Lugâti 't-Türk” Adlı Eserin Tamamlanmasının 940. Yıldönümü: Şarkiyatçı, Tarihçi, Antropolog Prof. Dr. Tınçtıkbek K. Çorotegin’in Araştırmaları (940th Anniversary of the Completion of “Dîvânu Lugâti 't-Türk”: Researches of Orientalist, Historian, Anthropologist Prof. Dr. Tınçtıkbek K. Çorotegin) // Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi. - Kastamonu Üniversitesi, 2017. - Volume 1 (2). pp. 89 - 99. - ISSN 2564-6583.
* Каратаев О.К. Изилдөөчү И.Б.Молдобаев жана кыргыз-саха (якут) этномаданий байланыштарынын башаты// Имел Молдобаев жана заманбап кыргыз этнографиясы. Кыргыздын көрүнүктүү этнографы жана манастаануучусу профессор И.Б.Молдобаевдин 75 жылдыгына арналган илимий конференция. Кыргыз Улуттук илимдер академиясы. 18.04.2017. Бишкек, 2017. 69-74 беттер. <nowiki>ISBN 978-9967-32-230-1</nowiki>.
* Каратаев О.К., Казакбаев А. 940-лет «Дивану» Махмуда Кашгари-Барскани (штрихи к исследованиям востоковеда, профессора Т.К.Чоротегина)//Вестник Казахский национальный педагогический университет имени Абая. КазНУ. Серия «Исторические и социально-политические науки» №4 (55), Алматы, 2017. –С.92-99.
*Karatayev O.K. Türklerin (Kırgızların) Umay-Ana Kültü //ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEİPOLİS BİLİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI. Kastamonu,10-12 nissan. 2017. S.2331-2338.
* Каратаев О.К., Казакбаев А.Д. 940-лет «Дивану» Махмуда Кашгари-Барскани (штрихи к исследованиям востоковеда, профессора Т.К. Чоротегина)//Материалы научно-практической конференции «III АРГЫНБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ»13-14 апреля 2018 г. Алматы, 2018. -С. 85-90.ISBN 978-601-04-3309-0 <br>.
*Karatayev O.K. THE STRUGGLE OF THE SIBERIAN KYRGYZS AGAINST THE RUSSIANS AND MONGOLS IN XVIII CENTURY// Al-Farabi Kazakh National Universiti.  Journal  of history. №1 (88). Алматы «Қазақ университеті». 2018.  P. 5-11. ISSN 1563-0269.
*Каратаев О.К. Улуу инсан, татыктуу устат, үлкөн окумуштуу (казак элинин белгилүү тарыхчысы, профессор Талас Омарбеков агабыздын бейнесине штрихтер)//Материалы международной научно-теоретической конференции «НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ИСТОРИЮ КАЗАХСТАНА», посвященной 70-летию Почетного академика НАН РК, д.и.н., профессора Таласа Омарбекова. - Алматы, 1 июня 2018 года. -С. 5-8.ISBN 978-601-04-3444-8.<br>
 
==Котормосу:==
Anonymous user