Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

no edit summary
Кыргызстандын Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин Байкоочу кеңешинин мүчөсү, жетекчиси.
 
2012-жылдын 11-февралында "[[Кыргыз Тарых Коому]]" эл аралык коомдук бирикмесинин Башкармалыгынын мүчөсү болуп шайланган.Кыргызстандын байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы боюнча (7 томдук эмгек) жыйнактын редакциялык Кеңешинин мүчөсү. Ал уюштурууга жандуу катышкан илимий жыйындардын бири - тарыхчы Муратбек Кожобековдун 60 жылдыгына арналган 2018-жылы 23-ноябрда өткөн жыйын болду. <ref>https://www.azattyk.org/a/29616261.html</ref> <br>
 
Кыргызстандын байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы боюнча (7 томдук эмгек) жыйнактын редакциялык Кеңешинин мүчөсү.<br>
 
Ал уюштурууга жандуу катышкан илимий жыйындардын бири - тарыхчы Муратбек Кожобековдун 60 жылдыгына арналган 2018-жылы 23-ноябрда өткөн жыйын болду. <ref>https://www.azattyk.org/a/29616261.html</ref> <br>
 
==Илимий чыгармачылыгы==
 
* Кадыров Абдинаби. Баткен районунун 1934-2009 жж. социалдык-экономикалык өнүгүүсү (кандидаттык диссертация). 07.00.02 –Ата Мекен тарыхы; –Бишкек, Кыргыз УИА, 2010-ж.
* Жумашова Гүлзада. Таш-Көмүр шаарынын тарыхы. 07.00.02 - Ата Мекен тарыхы (кандидаттык диссертация). -Бишкек, 2013.
* Кайыпов Сулайман Турдуевич. Түркияда жашаган Памир кыргыздарынын тамак-аш маданияты (XX к. аягы - XXI к. башы). (Докторлук диссертация). 07.00.02 -Ата Мекен тарыхы; 07.00.07 - Этнография, этнология жана антропология. -Бишкек, 2012.
* Абдиева Жылдызкан. "Манас" эпосундагы кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы. 07.00.07. - Этнография, этнология жана антропология. (кандидаттык диссертация). -Бишкек, 2014.
* Алымбаев Абдрахман Мырзагулович. Кыргыз мифтери жана уламыштары тарыхый-этнографиялык булак катары (кандидаттык диссертация). 07.00.02. - Ата Мекен тарыхы:. -Бишкек, 2016.
* Казакбаев Азамат. Традиции и обычаи национального вида борьбы кыргызов "Куреш" конца XIX - начала ХХ вв. (кандидатская диссертация). 07.00.07. - Этнология, этнография и антропология. -Бишкек, 2016.
* Кулова Элнура Кемелбековна. История города Талас (1877-2010). Кандидатская диссертация. 07.00.02 - Отечественная история. -Бишкек, 2017.<br>
 
== Эмгектеринин кыскача тизмеси: ==
* Каратаев О. К. Кыргыз-хакас тарыхый-этникалык, маданий байланыштары//Эл агартуу. – Бишкек, 2000, -№9-10. 30-33 бб.
* Каратаев О. К. Фергана өрөөнүндөгү кыргыздардын этностук курамы // Ош и Фергана: Археология, новое время, культура, этногенез. - Вып.4. – Бишкек, 2000. 103-105 бб.
* Каратаев О.К. Кыргыз-огуз тарыхый-этникалык байланыштары // КТМУ. Коомдук илимдер журналы. - Бишкек, 2001,. 175-186 бб.
* Каратаев О.К. Кыргыз этнонимдердин структурасы // Вестник КГНУ: Серия.I.Гуманитарные науки. –Вып.3. Филология. Языкознание. Государственный язык. – Бишкек, 2001, 89-92 бб.
* Каратаев О.К. Топономические параллели Киргизии и Хакасско-Минусинского Края // Вестник КГНУ: Серия. I. Гуманитарные науки. – Вып.3. Филология. Языкознание. Государ-ственный язык. – Бишкек, 2001, 122-126 бб.
* Каратаев О.К. Древнекыргызские тамги Хакасско-Минусинской котловины и Республика Тыва\\ Материалы междун. Арх.-этнографич. экспедиции. –Б.: КГПУ, 2003. -С.83-126;
* Каратаев О.К. Кыргыз каганатындагы мамлекеттик-башкаруу титулатурасы\\ Вестник КНУ. - Бишкек, КНУ, 2006. Серия. Исторический. –С.34-48;
* Каратаев О.К. Кыргыз каганатынын мамлекеттик башкаруу системасы: титулдар, бийлик рангалары (XI-XIII кк.)\\ Вопросы истории. – Бишкек–Бишкек,  НАН КР, 2006. –Вып. 1.
* Karatayev O.K. Sari Uygurlar ve loplularin Kirgizlarla Etnik Iliskileri\\ Dunden Bugune Ipek Yolu: Beklentile ve Gercekler. – Istanbul, 2008. –S. 45-50;
* Karatayev.O.K. Türk kaganlıklarında ve bügünkü türk devletlerının yönetim sistemindeki genellemeler\\21 yüz yılda türk düynçösü. Uluslararası simpozium bildirileri. 02-05 aralık 2010. Lefke. K.K.T. -S. 28-32/
* Каратаев О.К. Эн тамгалар жана алардын функциялары жөнүндө//Билим жана тарбия. Илимий-педагогикалык журнал.Чыгыш Университети. Efstern Universiti. 3(24), 2017. -C. 292-301.  İSSN 1694-5468.
* Karataiev O., Ali Rza Tosun. Comparing dīvānu Lugāti’t-Türk and lexicon in accordance with beginning letter aleph// Al-Farabi Kazakh National Universiti.  Journal  of history. №3 (86). Алматы «Қазақ университеті». 2017.  P. 27-34.  ISSN 1563-0269.
* Karatayev O.K. Türklerin (Kırgızların) Umay-Ana Kültü //ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEİPOLİS BİLİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI. Kastamonu,10-12 nissan. 2017. -S.2331-2338.
* Каратаев О.К. "Манас" эпосунун Түркия Республикасында изилденүү тарыхынан//Жусуп Мамай жана түрк калктарынын эпостору. Кыргыз Республикасынын баатыры, манасчы Жусуп Мамайдын чыгармачыл мурасына арналган IV Эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйын. Баяндамалар жана макалалар жыйнагы.14.04.2017. -Бишкек, 2017. 249-253 беттер. <nowiki>ISBN 978-9967-32-227-1</nowiki>.
* Каратаев О.К. Сибирь кыргыздары XVII-XVIII кылымдарда//Кыргызстандын тарыхы. Байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейин. II том. –Бишкек, 2017.-С.138-158. <nowiki>ISBN 978-9967-12-621-3</nowiki>.
* Каратаев О.К. Изилдөөчү И.Б.Молдобаев жана кыргыз-саха (якут) этномаданий байланыштарынын башаты// Имел Молдобаев жана заманбап кыргыз этнографиясы. Кыргыздын көрүнүктүү этнографы жана манастаануучусу профессор И.Б.Молдобаевдин 75 жылдыгына арналган илимий конференция. Кыргыз Улуттук илимдер академиясы. 18.04.2017. Бишкек, 2017. 69-74 беттер. <nowiki>ISBN 978-9967-32-230-1</nowiki>.
* Каратаев О.К., Казакбаев А. 940-лет «Дивану» Махмуда Кашгари-Барскани (штрихи к исследованиям востоковеда, профессора Т.К.Чоротегина)//Вестник Казахский национальный педагогический университет имени Абая. КазНУ. Серия «Исторические и социально-политические науки» №4 (55), Алматы, 2017. –С.92-99.
*Karatayev O.K. Türklerin (Kırgızların) Umay-Ana Kültü //ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ POMPEİPOLİS BİLİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI. Kastamonu,10-12 nissan. 2017. -S.2331-2338.
* Каратаев О.К., Казакбаев А.Д. 940-лет «Дивану» Махмуда Кашгари-Барскани (штрихи к исследованиям востоковеда, профессора Т.К. Чоротегина)//Материалы научно-практической конференции «III АРГЫНБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ»13-14 апреля 2018 г. Алматы, 2018. -С. 85-90.ISBN 978-601-04-3309-0.
*Karatayev O.K. THE STRUGGLE OF THE SIBERIAN KYRGYZS AGAINST THE RUSSIANS AND MONGOLS IN XVIII CENTURY// Al-Farabi Kazakh National Universiti.  Journal  of history. №1 (88). Алматы «Қазақ университеті». 2018.  P. 5-11. ISSN 1563-0269.
*Каратаев О.К. Улуу инсан, татыктуу устат, үлкөн окумуштуу (казак элинин белгилүү тарыхчысы, профессор Талас Омарбеков агабыздын бейнесине штрихтер)//Материалы международной научно-теоретической конференции «Новые взгляды на историю Казахстана», посвященной 70-летию Почетного академика НАН РК, д.и.н., профессора Таласа Омарбекова. - Алматы, 1 июня 2018 года. -С. 5-8.ISBN 978-601-04-3444-8.
*Karatayev O.K. Tarim toyları // Ortak Miras. - Ankara, 2018. -s.61-73. İSBN 978-605-81830-0-1.
*Karatayev O.K. Sibir Kırgızlarının Devlet ve Siyasi Yöneticisi: Erenak Bek // BİLİG. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. Journal of Social Sciences of the Turkic World. Sayı: 85 Bahar'18. Ankara, 2018. -s. 283-297. İSSN 1301-0549.
*Каратаев О.К. Кыргыздардагы "Уча" салты жана анын келип чыгышы // Вестник Ошского государственного университета. Специальный выпуск. № 2. "Чыгыш таануу жана африканистиканын актуалдуу маселелери". I Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары.- Ош., 2018.230-235 беттер. ISSN 1694-7452.
*Каратаев О.К., Айтиева Г.А. Д. Г.Мессершмидтин Ортолук Енисейге жасаган илимий сапары жана анын мааниси //Вестник Ошского государственного университета. Специальный выпуск. № 2. "Чыгыш таануу жана африканистиканын актуалдуу маселелери". I Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары.- Ош., 2018. 235-242 беттер. ISSN 1694-7452.
*Каратаев О.К.,Жаныбекова К.Р. "Манас" үчилтигинин Түркияда изилдениши//Tanri Daglarının Anadoludaki ilk pröfessor kızı. Bengü. Ankara, 2018. -S.209-217. ISBN: 978-605-9148-82-5.
*Karatayev O.K., Janıbekova K.R. Halk Bilimi Kaynaklarına göre Anlatılar Çerçevesinde Kırgız ve Oguzlar arasindaki Tarihi Etnik İlişkiler.  Millî Folklor 119 (Güz 2018):  S.17-30.
*Karatayev O.K. Siberiya Türkleri ve Kırgızlardaki Uça geleneği. II Uluslararası Tirk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu. 01-02 Kasım. Yeditepe Üniversitesi. İstanbul. 2018.  -S. 45-49.
*Каратаев О.К. М.Ч.Кожобековдун изилдөөлөрүндөгү Энесай кыргыздарынын этностук тарыхы, этногенезиси жана локалдашуусу//Энесай Кыргыз каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз М.Кожобековдун 60 жылдык мааракесине арналган “Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз таануу маселелери” аттуу Эл аралык илимий жыйындын материалдары. –Б., КМУ. 23.11. 2018. 18-28 беттер. <nowiki>ISBN 978-9967-12-767-8</nowiki>.
*Каратаев О.К., Жаныбекова К.Р. Фергана жана Памир кыргыздары XIX к. аягы – XX к. баш чендеринде // Энесай Кыргыз каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз М.Кожобековдун 60 жылдык мааракесине арналган “Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз таануу маселелери” аттуу Эл аралык илимий жыйындын материалдары. –Б., КМУ. 23.11. 2018. 141-152 беттер. <nowiki>ISBN 978-9967-12-767-8</nowiki>.
*Karatayev O.K. Kırgızlardaki ‘Uça’ geleneği ve onun otaya çıkışı // Энесай Кыргыз каганатынын тарыхын изилдеген илимпоз М.Кожобековдун 60 жылдык мааракесине арналган “Кыргыз каганаты тарыхы жана кыргыз таануу маселелери” аттуу Эл аралык илимий жыйындын материалдары. –Б., КМУ. 23.11. 2018. 220-224 беттер. <nowiki>ISBN 978-9967-12-767-8</nowiki>.
*Karatayev O.K. Kırgızistan’da Ortak Türk Tarihi ve Müfredatı Üzerine görüşler// Milletlerarası Türkiye Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu. Kastamonu. 2018. –S. 35-39.
*Karatayev O.K.: Umaraliyev E. Cult Umaı-Ene among the Kyrgyz // Journal of histori Al Farabi Kazakh National Universiti. № 3 (90) 2018.  s. 3-8.ISSN 1563-0269.Индекс 75871; 25871. <br />
 
==Редакторлук кылган эмгектеринин тизмеси ==
Anonymous user