"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

(Телефон-фонетикалык талдоо)
Белгилер: Мобилдик оңдоо Мобилдик версиясынан оңдоо Көрсөтмөлүү оңдоо
* 1. Эрин үндүүлөр
 
Кыргыз тилиндеги айрым үндүүлөрдү айтканда эки эрин чормоюп, алга жүткүнчүктөйт. Демек, эриндин жардамы менен айтылган тыбыштар эрин үндүүлөр деп аталат. Аларга: о, у, ө, ү, оо, уу, өө, уүүү кирет.
 
* 2. Эринсиз үндүүлөр
Anonymous user