Difference between revisions of "Арча"

 
Урууда 50 - 67 чейин түрлөр бар. GRINВ сайтына шилтеп төмөнкү тизмеге 66 түрдү киргиздик.
{||-
Juniperus angosturana R.P.Adams
|
Juniperus ashei J.Buchholz — Мексика арчасы
* Juniperus angosturana R.P.Adams
Juniperus barbadensis L. — Барбадосс арчасы
* Juniperus bermudianaashei LJ.BuchholzБермудМексика арчасы
* Juniperus blancoibarbadensis MartinezL.БланкоБарбадосс арчасы
* Juniperus brevifoliabermudiana L.АзорийБермуд арчасы
* Juniperus californicablancoi CarriereMartinezКалифорнияБланко арчасы
* Juniperus caucasica Fisch. ex GordonbrevifoliaКавказАзорий арчасы
* Juniperus cedruscalifornica Webb & Berthel.CarriereЖыгач арча, же кедрКалифорния арчасы
* Juniperus chinensiscaucasica LFisch. ex GordonКытайКавказ арчасы
* Juniperus cedrus Webb & Berthel. — Жыгач арча, же кедр арчасы
Juniperus coahuilensis (Martinez) Gaussen ex R.P.Adams
* Juniperus comitanachinensis L. — Кытай Martinezарчасы
* Juniperus coahuilensis (Martinez) Gaussen ex R.P.Adams
Juniperus communis L. typus[8]* — Кадимки арча
* Juniperus poblanacomitana (Martinez) R.P.Adams
Juniperus conferta Parl. * — Суу жээктеген арча
* Juniperus communis L. typus[8]* — Кадимки арча
Juniperus convallium Rehder & E.H.Wilson
* Juniperus davuricaconferta PallParl. * — ДаурСуу жээктеген арчасыарча
* Juniperus deppeana Steud. — Калың терилүү арча
* Juniperus drupacea Labill. — Данектүү арча
* Juniperus durangensis Martinez
* Juniperus excelsa M.Bieb. * — Бийик арча
* Juniperus flaccida Schltdl.
* Juniperus foetidissima Willd. — Сасык арча
* Juniperus formosana Hayata — Формоз арчасы
* Juniperus gambona Martinez
* Juniperus gracilior Pilg.
* Juniperus grandis R.P.Adams — Чоң арча
* Juniperus horizontalis Moench — Жайылган арча
* Juniperus indica Bertol. — Индия арчасы
* Juniperus jaliscana Martinez
* Juniperus komarovii Florin — Комаров арчасы
* Juniperus macrocarpa Sm. — Чоң жемиштүү арча
* Juniperus maritima R.P.Adams — Примор арчасы
* Juniperus martinezii Perez de la Rosa — Мартинеса арчасы
|
Juniperus monosperma (Engelm.) Sarg. — Бир уруктуу арча
* Juniperus monticolamonosperma Martinez(Engelm.) Sarg.НагорБир уруктуу арчасыарча
* Juniperus asheimonticola J.BuchholzMartinezМексикаНагор арчасы
Juniperus morrisonicola Hayata
* Juniperus mucronatamorrisonicola R.P.AdamsHayata
* Juniperus navicularismucronata GandR.P.Adams
* Juniperus occidentalisnavicularis HookGand. — Батыш арчасы
* Juniperus osteospermaoccidentalis (TorrHook.) LittleКатуу жемиштүүБатыш арчаарчасы
* Juniperus oxycedrusosteosperma L(Torr.) *LittleСаюучу арча жеКатуу кызылжемиштүү арча
* Juniperus phoeniceaoxycedrus L. *КызылСаюучу арча же дандуукызыл арча
* Juniperus pinchotiiphoenicea SudwL. — ПинчотКызыл дандуу арчасыарча
* Juniperus pingiipinchotii WSudw.C.Cheng — Пинчот арчасы
* Juniperus pingii W.C.Cheng
Juniperus poblana (Martinez) R.P.Adams
* Juniperus poblana (Martinez) R.P.Adams
Juniperus polycarpos K.Koch * — Көп жемиштүү арча
* Juniperus procerapolycarpos HochstK.Koch ex Endl.*Түндүк-африкаКөп жемиштүү арчасыарча
* Juniperus procera Hochst. ex Endl. — Түндүк-африка арчасы
Juniperus procumbens — Жатып өсүүчү арча
* Juniperus przewalskii Kom.procumbensПржевальскийЖатып өсүүчү арчасыарча
* Juniperus pseudosabinaprzewalskii FischKom. & C.A.Mey. *Казацкий сымалПржевальский арчаарчасы
* Juniperus recurvapseudosabina Buch.-HamFisch. ex& DC.A.Mey.Don *ИйилгенКазацкий сымал арча
* Juniperus rigidarecurva SieboldBuch.-Ham. &ex ZuccD. *DonКатууИйилген арча
* Juniperus sabinarigida Siebold & LZucc. * — КазацкийКатуу арчасыарча
* Juniperus saltillensissabina ML.T.Hall *СалтиллоКазацкий арчасы
* Juniperus barbadensissaltillensis LM.T.HallБарбадоссСалтилло арчасы
Juniperus saltuaria Rehder & E.H.Wilson
* Juniperus saxicolasaltuaria BrittonRehder & PE.H.Wilson
* Juniperus scopulorumsaxicola Sarg.Britton & зоо арчасыP.Wilson
* Juniperus semiglobosascopulorum Regel *Sarg.Жарымшарзоо арчасы
Juniperus* sheppardiiJuniperus (hort.semiglobosa Veitch)Regel Melle*ШеппардЖарымшар арчасы
* Juniperus squamatasheppardii Buch.-Ham(hort. exVeitch) D.DonMelleКабырчыктууШеппард арчаарчасы
* Juniperus standleyisquamata Buch.-Ham. ex SteyermD.DonСтенлиКабырчыктуу арчасыарча
* Juniperus taxifoliastandleyi Hook. & ArnSteyerm. — Тисс сымалСтенли арчаарчасы
* Juniperus thuriferataxifolia LHook. & Arn. — ЛаданТисс сымал арчасыарча
* Juniperus tibeticathurifera KomL. — ТибетЛадан арчасы
* Juniperus virginianatibetica LKom. *ВиргинТибет арчасы
* Juniperus wallichianavirginiana HookL.f. & Thomson ex Brandis*ВаллихаВиргин арчасы
* Juniperus wallichiana Hook.f. & Thomson ex Brandis — Валлиха арчасы
4,218

edits