Difference between revisions of "Арабаев, Чолпонкул Исаевич"

no edit summary
АРАБАЕВ Чолпонкул Исаевич (17. 9. 1957-ж. т., Нарын обл., Тянь-Шань р-ну, Дѳбѳлү айылы) - юрид. илимд. доктору (2005), проф. (2004). КРнын эмгек сиңирген юристи.
АРАБАЕВ Чолпонкул Исаевич (17. 9. 1957-ж. т., Нарын обл., Тянь-Шань р-ну, Дѳбѳлү айылы) -юрид. илимд. доктору (2005), проф. (2004). КРнын эмгек сиңирген юристи. 1983-ж. КМУ-нун юрид. ф-тин бүтүргѳн. 1983-96-ж. КМУнун юрид. ф-тинде окутуучу, улук окутуучу, доцент, кафедра башчысы, деканы, даярдоо борборунун директору, 1996-99-ж. КРнын юстиция минист-ринин орун басары, КРнын Премьер-Министри-нин аппаратынын адм.-укук (юрид. ж-а кор-гонуу, укук коргоо бѳлүмү) департаментинин ке-ңешчиси, 1999-2001-ж. КРньш Ѳкмѳтүнѳ караш-туу миграция ж-а демография агентствосунун деректири, 2001-2002-ж. КРнын Юстиция ми-нистринин биринчи орун басары, 2002-2003-ж. КРнын Президентинин, КРнын ЖКнин Мый-зам чыгаруу жыйынындагы ыйгарым укуктуу ѳкүлү, 2003-2005-ж. Кыргыз мамл. юрид. акаде-миясынын ректору кызматында иштеген. Ал -конституция, жарандык, үй-бүлѳлүк, жер ж-а агрардык укук, о. эле ил.-популярдык эмгектер-дин, а. и. 4 монография, 10 окуу ж-а окуу-усул-дук колдонмонун автору. Юстициянын 3-класс-тагы мамл. кеңешчиси.
 
Эмг.: Кредитные правоотношения в сельском хо-зяйстве. Б., 1994; Гражданский кодекс - осново-полагающий закон рынка. Б., 1995; Гражданско-правовой договор кредитования. Б., 2005. 89, т. 66. ения смерти. Б., 1997
==Кыскача өмүр таржымакалы==
 
1983-ж. КМУ-нун юрид. ф-тин бүтүргѳн.
 
1983-96-ж. КМУнун юрид. ф-тинде окутуучу, улук окутуучу, доцент, кафедра башчысы, деканы, даярдоо борборунун директору,
 
1996-99-ж. КРнын юстиция минист-ринин орун басары, КРнын Премьер-Министри-нин аппаратынын адм.-укук (юрид. ж-а кор-гонуу, укук коргоо бѳлүмү) департаментинин ке-ңешчиси,
 
1999-2001-ж. КРньш Ѳкмѳтүнѳ караш-туу миграция ж-а демография агентствосунун деректири,
 
2001-2002-ж. КРнын Юстиция ми-нистринин биринчи орун басары,
 
2002-2003-ж. КРнын Президентинин, КРнын ЖКнин Мый-зам чыгаруу жыйынындагы ыйгарым укуктуу ѳкүлү,
 
2003-2005-ж. Кыргыз мамл. юрид. акаде-миясынын ректору кызматында иштеген.
 
Ал - конституция, жарандык, үй-бүлѳлүк, жер ж-а агрардык укук, о. эле ил.-популярдык эмгектер-дин, а. и. 4 монография, 10 окуу ж-а окуу-усул-дук колдонмонун автору.
 
Юстициянын 3-класс-тагы мамл. кеңешчиси.
 
==Эмгектери==
 
Кредитные правоотношения в сельском хо-зяйстве. Б., 1994;
 
Гражданский кодекс - осново-полагающий закон рынка. Б., 1995;
 
Гражданско-правовой договор кредитования. Б., 2005. 89, т. 66. ения смерти. Б., 1997
 
 
[[Category:Кыргызстан]]
 
[[Category:Укук]]
 
[[Category:Укукчу]]
 
[[Category:Юристтер]]
 
[[Category:1957-жыл]]
149

edits