"Гендер" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

 
== Гендердик изилдөөлөр ==
Жыныс категориясын комплекс катары системалык изилдөө максатта учурдагы социомаданий окуулардын ичинен динамикалык өнүгүп жаткан жаш дисциплина. Гендер изилдөө предмети жыныстардын – эркек менен аялдардын өз ара мамилелери, алардын кандайча өнүгүүсүн, иштөөсүн жана адамдын жашоосуна таасир берүүсүн талдоо эсептелет. гендердик изилдөөнүн максаты, бул жыныс категориясын өзүнө жыныстык бирдейлик жана жыныстык айырма, жыныс аралык мамилелер, жыныстык тартип жана башка камтыган комплекс катары кароо. Гендер иизилдөө негизги теориялык булагы болуп, либералдык ой-пикир, социалисттик традиция жана психоанализ эсептелет. Либерализм менен Агартуунун дискурсунан гендердик изилдөө эмансипация, теңдик, автономдуулук, прогресс жана башка идеяларын; илимий социализм менен марксизмден – жыныс аралык мамилелерди эксплуатация жана үстөмдүк кылуунун социалдык өзгөчө механизми катары түшүнүүнү; психоанализден жыныс менен жыныстык бирдейликти социалдык жана маданий аныктоо теориясын алган. Азыркы учурда гендердик изилдөө постструктурализм, деконстукция ошондой эле башка жаңы теориялык агымдар менен тыгыз байланышта. Бирок, гендердик изилдөө бирдиктүү окуу, доктрина же система эмес. Негизги бириктирүүчү категория катары жыныс («гендер») эсептелет жана коомдун жыныстык түзүлүшүн, жыныс аралык мамилелерди адилеттүүлүк менен теңдик тарапка өзгөртүү жана башка идеяларын коргошот.<br />
"Гендердик изилдүөөлөр" төмөнкү багыттарга бөлүнөт:
# [[Гендердик социология]]
# [[Гендердик психология]]
# [[Философиядагы гендердик көз караш]]
# [[Гендерндик экономика]]
# [[Гендердик саясат таануу]]
# [[Гендердик теңчилик саясаты]]
# [[Гендердик билгилик]]
# [[Гендердик билим алуу ]]
# [[Гендердик лингвистика]]
 
== Гендердик технологиялар ==
10

edits