Difference between revisions of "Адабий сын"

no edit summary
Адабий сын — адабият теориясы, адабият тарыхы сыяктуу эле адабият таануу (к.)коом илиминин негизги бир бөлүгү, адабий чыгармачылыктын бир түрү. Адабий сындын милдети учурдагы адабий процесстин өнүгүшүнүн жалпы же жекече проблемаларын талдоого алат, ага баа берет. Белгилүү бир доордогу адабий өнүгүштү, жекече бир жазуучунун чыгармачылык жолун же айрым бир чыгарманы азыркы учурдун талабына ылайык талдоого алып, ага идеялык-эстетикалык жактан баа берип, ошол аркылуу конкреттүү учурдагы адабий көрүнүш жөнүндө өз пикирин билдирет. Адабий сын В. Г. Белинскийдин сөзү менен айтканда «кыймылдагы эстетика». Адабий сын-макала, рецензия, адабий портрет, обзор, аңгемелешүү, талаш-тартыш ж.жана б.башка формаларда адабий сынчылар (к.)коом тарабынан жазылат.
 
Булак: http://kyrgyzinfo.ru
 
==Колдонгон адабият: ==
Шериев Ж.. Муратов А. Адабият .Терминдердин түшүндүрмө сөздүгү.
Кыргыз энциклопедиясынын башкы редакциясы. Бишкек, 1994.
551

edits