Difference between revisions of "Адабий сын"

no edit summary
'''Адабий сын'''[[Адабият теориясы|адабият теориясы]], [[Адабият тарыхы|адабият тарыхы]] сыяктуу эле адабият таануу коом илиминин негизги бир бөлүгү, адабий чыгармачылыктын бир түрү. Адабий сындын милдети учурдагы [[Адабий процесс|адабий процесстинпроцесс]]тин өнүгүшүнүн жалпы же жекече проблемаларынкөйгөйлөрүн талдоого алат, ага баа берет. Белгилүү бир доордогу адабий өнүгүштү, жекече бир жазуучунун чыгармачылык жолун же айрым бир чыгарманы азыркы учурдун талабына ылайык талдоого алып, ага идеялык-эстетикалык жактан баа берип, ошол аркылуу конкреттүү учурдагы адабий көрүнүш жөнүндө өз пикирин билдирет. Адабий сын В. Г. Белинскийдин сөзү менен айтканда «кыймылдагы эстетика». Адабий сын-макала, рецензия, адабий портрет, обзор, аңгемелешүү, талаш-тартыш жана башка формаларда адабий сынчылар коом тарабынан жазылат.
 
Белгилүү бир доордогу адабий өнүгүштү, жекече бир жазуучунун чыгармачылык жолун же айрым бир чыгарманы азыркы учурдун талабына ылайык талдоого алып, ага [[Идеялуулук|идеялык-]]эстетикалык жактан баа берип, ошол аркылуу конкреттүү учурдагы адабий көрүнүш жөнүндө өз пикирин билдирет. [[Адабий сын]] [[Белинский, Виссарион Григорьевич|В. Г. Белинский]]дин сөзү менен айтканда «кыймылдагы эстетика». Адабий сын-макала, сын,баа берүү, адабий портрет, көздөн өткөрүү, аңгемелешүү, талаш-тартыш жана башка формаларда адабий сынчылар коом тарабынан жазылат.
Булак: http://kyrgyzinfo.ru
 
*==Колдонулган адабияттар==
==Колдонгон адабият: ==
Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004
Шериев Ж.. Муратов А. Адабият .Терминдердин түшүндүрмө сөздүгү.
 
Кыргыз энциклопедиясынын башкы редакциясы. Бишкек, 1994.
 
[[Категория: Адабият теориясы]]
[[Категория: Маданият]]
[[Категория: Кыргыз адабияты]]
[[Category: Филология ]]
551

edits