Глобалдык экология

Жалпы биосфераны изилдейт. Анын эң негизги маселелери – биосферанын келечекте өзгөрүүсүн прогноздоо, биосферанын эволюциясынын мыйзам ченемдүүлүктөрүн түшүнүү.

Глобалдык экология – биосферанын өнүгүү законченемдүүлүктөрүн жалпы, ошондой эле андагы адамдын иш-аракетинен пайда болгон өзгөрүүлөрдү комплекстүү изилдөөчү илим. Адамзаттын иш-аракетинин табигый процесстерге таасири күч алган кийинки жылдарда глобалдык экологиялык проблемаларга айрыкча көңүл бурулууда. Глобалдык экология адамзаттын айлана-чөйрө менен өз ара карым-катнашын планеталык масштабда изилдейт.

Колдонулган адабияттарОңдоо