Каныкей - "Манас" эпосунун башкы каармандарынын бири. Манас баатырдын аялы.