Кыргызстандын байыркы тарыхы

Карлуктардын кытайлар менен мамилеси тууралуу эмне билдинер