Көп жылдык тоң – жер бетинин үстүнкү борпоң же жаракалуу чулу тоо тектеринин туруктуу терс температуранын таасири астында пайда болгон тоң кыртышы. Тоо тектеринин арасындагы суулар музга айланып, борпоң тектерди камдаштырып, чулу кристаллдык тоо тектерине окшотуп коёт. Алардын эрип, кайра тоңуп туруусу чарбачылыкка көп зыян алып келет. Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында кеңири таралган.

Көп жылдык тоң.
Көп жылдык тоң.

Колдонулган адабияттарОңдоо