Процент (лат. pro centum - жүзгө)

1) сандын жүздөн бир үлүшү, % белгиси менен белгиленет. 18дин жүздөн үчү 3%ти түзөт, б. а. 0,54 үлүшү. П. чарба эсебинде колдонулат.

Мис., сактык кассадагы аманат акча - a com бир жылда Р %ке өсүп, t жылдан кийин x=a(l+Pt /100) болот - бул жөнөкөй Проценттин формуласы; мында жыл өткөн сайын бул жылдын кирешеси түшүп турат деп эсептелет. Эгер жылдык кирешени баштапкы суммага кошуп турсак, анда t жылдан кийин ал акча y=a(l+P/100)t болот - бул татаал П-тин формуласы;

2) насыя акчаны пайдалангандыгы үчүн карызкордон кредитор алуучу акы. Ишкананын же жеке кишинин банктан алган насыя үчүн төлөмү же банкта, же сактык кассада сакталган акча каражаты үчүн акча ээсине берилүүчү төлөм.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9