Физика (гр. physis - табият)

  1. табияттагы кубулуштардын жөнөкөй жана жалпы закон ченемин, материянын касиеттерин, түзүлүшүн, кыймыл закондорун изилдөөчү илим;
  2. Физика илиминин теориялык негиздерин камтыган окуу предмети.
CollageFisica.jpg