Фосфин. фосфор гидриди, РН3— суутек менен фосфор бирикмеси; жагымсыз жыттуу түссүз газ, кайноо t -87,8°С; эрүү t - 133,8°С, тыгызд. 1.55 г/л. Сууда, С52, бензол, эфир, циклогексанолдо эрийт. Күчтүү калыбына келтиргич. Ысытуудан ажырайт. 100°С жогорку темп-рада Р2Н4-дифосфин бир аз аралашмасында абада өзүнөн өзү күйөт. Уулуу зат. Химиялык касиети аммиакка окшош. Кычкылтек менен аралашмасы жарылат. РН3 кальций фосфидин Са3Р2 суу менен кошуудан, ак фосфорду щелочь эритмеси менен ысытуудан жана башка ыкмалар менен алынат.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү