Чалыбай-кырк чоронун бири.С.Каралаевде Манас Акбалтанын кеңеши менен Кошойго барып,Ажыбай,Бакайга жоолукканда анын кырк жигитинин бири катарында "Байчоро менен Чалыбай баатырыңдын жолдошу делсе",башка бир учурда "Күлдүр,Камбар,Чалыбай бу да келди Таласка" деп эскерилип өтөт.С. Орозбаковдо Манастын кырк чоросунун бири,Күлдүрдүн уулу деп берилет.