Өнүм - өндүрүш арқылуу жетишилген натыйжа (продукт, продукция). Ички дүң өнүм - өлкөнүн ичиндеги жалпы өндүрүштүн натыйжасы (англисче - GDP; орусча - ВВП).