Ампер закону – магнит индукциясынын вектору В менен мүнөздөлгөн магнит талаасына жайгаштырылган I тогу өтүүчү өткөргүчтүн ∆l бөлүгүнүн узундугуна таасир этүүчү механикалык күчтү аныктоочу закон: F = kIB ∆l sin ⍺ , мында a магнит индукциясы менен токтун элементинин IDl арасындагы бурч. Вектордук ампер закону dF = [idl ∙ B] түрүндө жазылат. Бул закон 1820-ж. ачылган. Француз физиги ампер F күчүнүн чоңдугу ток күчүнө (I) таасир эткен магнит талаасынын индукциясына (В) жана ток өтүп жаткан өткөргүчтүн магнит талаасын каптаган узундугуна (∆l) пропорциялаш экендигин далилдеген. ∆F вектору ток өтүүчү өткөргүчкө жана магнит индукциясынын векторуна перпендикуляр болот. Ампер күчүнүн F багыты сол кол эрежеси менен аныкталат. Ар түрдүү электр кыймылдаткычтар (моторлор), электр тогунун чоңдуктарын өлчөөчү приборлордун айрым түрлөрүнүн иштөөсү Ампер күчүнө негизделген.

Колдонулган адабияттарОңдоо