Аралашмахимияда эки же андан көп заттардан турган материалдар аралашма болуп саналат.