"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

* 4. Орточул үнсүздөр
Бул тыбыштар тилдин орто болүгү тнңдпПго жакындап, көтөрүлгөн абалында жасалат. Алар: й, к, (ки), г, (ги), ж (журнал ).
* 5. ТүнчүлТүпчүл үнсүздөр
Тилдин түпкү болүгү жумшак таңдайга тийишкенде же жакындап көтөрүлгөндө жасалат. Буларга: кқ (кы), $ғ (гы), ң, х тыбыштары кирет.
 
== Үнсүз тыбыштардын жасалуу ыгына карай бөлүнүшү ==
Anonymous user