Difference between revisions of "Олжобай Каратаев"

* Кайыпов Сулайман Турдуевич. Түркияда жашаган Памир кыргыздарынын тамак-аш маданияты (XX к. аягы - XXI к. башы). (Докторлук диссертация). 07.00.02 -Ата Мекен тарыхы; 07.00.07 - Этнография, этнология жана антропология. Бишкек, 2012.
* Абдиева Жылдызкан. "Манас" эпосундагы кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы. 07.00.07. - Этнография, этнология жана антропология. (кандидаттык диссертация). -Бишкек, 2014.
* Алымбаев Абдрахман Мырзагулович. Кыргыз мифтери жана уламыштары тарыхый-этнографиялык булак катары (кандидаттык диссертация). 07.00.02. - Ата Мекен тарыхы:. Бишкек, 2016.<br>
* Казакбаев Азамат
* Кулова Элнура Кемелбековна. История города Талас (1877-2010). Кандидатская диссертация. 07.00.02 - Отечественная история. Бишкек, 2017.<br>
 
== Эмгектеринин кыскача тизмеси: ==
Anonymous user