Бакшы — өзбек, каракалпак, түркмөн элдеринде дутар сыяктуу музыкалык аспаптын коштоосу менен ырдаган ырчыларды аташат. Өзбектердеги Фазыл Юлдашев, каракалпактардагы Акымбет, Бердак, түркмөндөрдөгү Байрам-шахир сыяктуулар бакшылар деп аталышат.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru