Биополимерлер – жаратылышта табигый түрдө кездешүүчү, тирүү организмдердин курамына кирген полимерлердин классы: белоктор, нуклеин кислоталары, полисахариддер, лигнин. Биополимерлер бирдей (же окшош) бирдиктерден - мономерлерден турат. Белоктордун мономерлери – аминокислоталар, нуклеиндик кислоталар – нуклеотиддер, полисахариддерде – моносахариддер.

Биополимерлердин эки түрү бар - регулярдуу (айрым полисахариддер) жана туура эмес (белоктор, нуклеин кислоталары, кээ бир полисахариддер).