Богорстон (Кашкарда каза болгон) — Элдик санжыра боюнча Долон бийден - Ак уул, Ак уулдан - Тагай, Тагайдан - Богорстон, Богорстондон - Эштек бий, Эштектен - Солто уруусу тарайт. Генонимдин адепки формасы «бага + арстан» болуусу ыктымал. «Бага» термини байыркы кыргыздардын «топ», «уруулук бирикме», «аймак» маанилерин түшүндүрсө, анда геноним «арстандар уруулук бирикмеси, тобу, уруусу» дегенди туюнтары анык.

Тагай уулу Богорстон
Улуу Кыргыз Хандыгы
 
Каза болгон жылы:
Каза болгон жери: Кашкар
Уруусу: Солто уруусу, бирок ал тирүү кезинден Солто уруусу түзүлө элек болчу, Богорстондун баласы Эштек Солто уруусун түзөт.
Атасы: Тагай
Балдары: Эштек

Колдонулган адабияттарОңдоо