Бримкулов, Улан Нургазиевич

Бримкулов, Улан Нургазиевич - д.т.н., профессор, КР УИА мүчө-корр., так илимдер жаатындагы кыргыздын белгилүү окумуштуусу.

Техникалык илимдердин доктору (1992), профессор (1995), Кыргыз Республикасынын Улуттук Академиясынын мүчө-корреспонденти (1993), КР Президентинин алдындагы МБТ кеңешинин мүчөсү, КР инженердик академиясынын академиги, Эл аралык информатизация академиясынын академиги, Педагогика жана социалдык илимдер академиясынын академиги (Россия Федерациясы), Эл аралык инженердик академиянын академиги, Жогорку окуу жайлардын ректорлор союзунун мүчөсү.

Өмүр баяны түзөтүү

Улан Бримкулов 1948-жылы 2-августта Кыргызстанда Жалалабад облусунун Токтогул шаарчасында туулган. Москвадагы Энергетик институтун (1972), ошол эле жерде аспирантураны (1978) жана докторантураны (1991) аяктаган.

Эмгек жолун Фрунзе политехник институтунда ассистент катарында баштап, 1981-1988 -жылдары ошол эле кафедрада доцент, 1988-1992 - жылдары кафедра башчысы болуп эмгектенген. 1992-1993 - жылдары Бишкектеги эл аралык менежмент жана бизнес мектебинин окуу иштери боюнча проректору, 1993-1995 - жылдары Жалалабад мамлекеттик университетинин ректору, 1995-1998 - жылдары Билим, илим жана маданият министринин биринчи орун басары,1997-2003 жылдары И.Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин ректору болуп иштеген. 2003 - 2008 - жылдары Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз-Америка факультетинин деканы, 2010-2016 - жылдары Кыргыз-Түрк "Манас" университетинде Инженерлик факультетинин деканы болуп эмгектенген.

Сыйлыктар: Кыргыз Республикасынын агартуу отличниги (Билим берүү жана илим министрлиги, 1996); Билим жана илим отличниги (Кыргыз Республикасынын профсоюздар кеңеши, 2001); «Кыргыз Республикасына 10 жыл» ардактуу белги (Кыргыз Республикасынын Президенти, 2001); «Манас Эпосуна 1000 жыл» (Кыргыз Республикасынын Президенти, 1995); Билим берүү жана илим министрлигинин ардактуу грамоталары (1998, 2001); Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоз кеңешинин ардактуу грамоталары (2000, 2002); «Фрунзе политехник институтунун эң жакшы лектору» (1986); «Fulbright Scholar Program» гранты, Мичиган университети (2006 – 2007).

Илимий багыты: автоматташтыруу жана экспериментти пландоо чөйрөсү, эл аралык маалыматташтыруу, педагогика жана социология илимдери түзөт.

3 монография, 10 окууусулдук куралды камтыган 100 дөн ашык илимий эмгектердин автору.

Эмгектери түзөтүү

Профессор Улан Бримкулов. 12.03.2012.

Эл аралык рецензияланган журналдарда басылган макалалар:

A1Brimkulov, U.N. Some features of generalized least squares method for identification of Markov stochastic processes. (Russian, English). Autom. Remote Control 52, No.1, 57-64 (1991); translation from Avtom. Telemekh. 1991, No.1, 69-78 (1991). [ISSN 0005-1179]

A2. Brimkulov, U.N., Krug, G.K. and Savanov, V.L. (1980). Numerical construction of exact experimental designs when the measurements are correlated (in Russian), Zavodskaya laboratoria (Industrial Laboratory). Moscow. No. 36:435-442.

A3. Brimkulov, U.N., Krug, G.K., Savanov,V.L.(1978). Rationalization of the Measuring Network Using the Criterion of Accuracy of Mathematical description of the Normals Field (in Russian). Meteorology and Hydrology. Moscow, No. 7. p.25-34.

A4. Brimkulov, U.N. (1992).Used peculiarity of generalized least squares method for filtration and identification of Markov stochastic processes. (in Russian). Zavodskaya laboratoria (Industrial Laboratory). Moscow. No. 7.


Эл аралык илимий конференциялардын эмгектеринде басылган докладдар (2000 жылдан кийинкилер гана):

B1. Brimkulov U.N. (2001), Tokonov A.T., Nurgazieva A.T. Multiplexing of the speckle holograms with usage speckle of reference waves.  Proceedings of the International seminar “Holography and optical information processing”. Bishkek. p. 101-105.

B2. Brimkulov U.N. (2001), Sagymbaev A.A., Tokonov A.T., Yanko D.B. Control unit by process of recording of the holograms on photopolymerizatable   carriers. Proceedings of the International Seminar «Holography and optical Informa­tion processing». Bishkek, 2001. p. 106-109.

B3. Бримкулов У.Н. (2003). International conference “Central Asian NREN (National Research-Educational Network) Integration: Current State, Problems and Perspectives”. NATO Science Committee, United State Agency for International Development (USAID), Education Network (EdNet), KazRENA, Education Network Academy-Kazakhstan.13-14 November, 2003, Almaty, Kazakhstan.p.13-15.

B4. Живоглядов В.П., Бримкулов У.Н., Ямпольская С.А. (2003). Развитие и использование сетевых образовательных технологий. Там же, см. В3, p.21-23.

B5. Бримкулов У.Н., Ярмухамедов Р.Ф. (2005). Технологии WAP и RSS на web-сайте вуза. // 2nd International conference on electronics and computer in Kyrgyzstan. Bishkek. May 6-7, 2005. p.68-76.

B6. Бримкулов У.Н., Рослова И.Н., Жумабаева Ч.Н. (2005). Развитие дистантного обучения на кыргызко-американском факультете компьютерных технологий и Интернет (КАФ-Интернет) ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына. International conference “Distant learning: problems and development perspectives”. KazRENA, Almaty, October 28-29.


Эл аралык китептер жана китептердин бөлүмдөрү:

C1. Бримкулов У.Н., Круг Г.К., Саванов В.Л. (1986). Планирование эксперимента при исследовании случайных полей и процессов. Москва: Наука. 156 с.

C2. Бримкулов У.Н. (редактор). (1998). Региональное изучение трендов, проблем и политики образования (коллективная монография на английском и русском языках). Бишкек.

C3. Brimkulov Ulan. (2001). Egitim Ve Reformalar. Bagimsiz Kirgizistan dugumler ve

сozumler. Hazirlayam Ankara: Kultur Bakanligi, 2001, p. 156-166.


Улуттук резензеленген журналдарда басылган макалалар:

D1. Бримкулов У.Н., Токмергенова А.З. Технические проблемы создания и эксплуатации компьютерной сети КТУ. Наука и новые технологии. № 3. Бишкек, 2000. с. 92-95.

D2. Бримкулов У.Н., Сагымбаев А.А., Асанакунов Б.М., Аданбаев А.М. Метод ассоциативного восстановления лазерного луча. Наука и новые технологии. № 4, 2000, с. 180-184.

D3. Бримкулов У.Н., Мамытов А.Б., Сатаркулов К.А., Чечейбаев М.С. Компьютерно-информационная система «Абитуриент КТУ». Наука и новые технологии. 2002. № 1. с. 62-71.

D4. Арфен Аль Хакам, Асанов М.С., Бримкулов У.Н. Организация технологии дискретного производства с целью равномерного потребления электрической энергии. Наука и новые технологии. 2002. № 1. с. 56-62.

D5. Бримкулов У.Н., Ярмухамедов Р.Ф. (2004). Обзор некоторых научно-образовательных сетей стран Европы. Вестник КНУ им. Ж. Баласагына. Серия 6. с.22-26.

D7. Бримкулов У.Н., Ярмухамедов Р.Ф. (2005). RSS – популярная технология просмотра новостей. Наука и новые технологии, Бишкек, No. 4: 86-94.

E. Улуттук илимий жолугушуулардын эмгектеринде басылган докладдар:

E1. Бримкулов У.Н. (2001). Развитие человеческих ресурсов в области информационных и коммуникационных технологий (сектор образования). Материалы первого Национального саммита «ИКТ для развития», Бишкек. С. 164-180.

E2. Бримкулов У.Н., Бабак В.Ф., Петров Н.Ф. (2001) Реинжиниринг и перстройка образовательных процессов  в вузе. Международная научная конференция «Современные технологии и управление качеством в образовании, науке и производстве: опыт адаптации и внедрения, Ч.4, Бишкек, с.12-20.

E3. Бримкулов У.Н. Жумабаева Ч.Н. (2008). Анализ информационных систем управления общеобразовательным учреждением. Научно-практическая конференция «Проблемы науки и образования в условиях глобализации. 25 апреля 2008. 2008.

Башка публикациялар түзөтүү

F1. Country Report: Regional Study of Trends, Issues and Policies in Education. Country Sector Study prepared for ADB. Kyrgyz Research Institute of Higher Education Problems, Ministry of Education. Bishkek, Kyrgyz Republic. 1997.Members of the Research Team:  U.N. Brimkulov etc.

G. Китептер

G1. Бримкулов У., Омуралиев А., Бабак В. (2004). Компьютер жана Интернет. Энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек. 380 б.

G2. Бримкулов У.Н. Использование ИКТ в сфере образования. С. 79-89. В книге: ICT in Kyrgyzstan report. Bishkek. 2006. 100 p.

H. Other nonrefreed publications:

H.1. Кол жазуу отчеттор:

 1. Brimkulov,  U.N. Yarygina, T.A. (1979). Program of construction exact D-optimal  plans for correlated measurements. Reg. No. П003602. Algorithms and programs, No. 3 (29). Moscow.

2.   Brimkulov, U.N. (1978). Program of design of experiments for correlated measurements. Reg. No. П003157. Algorithms and Programs, No. 6. Moscow.

Ал тууралуу эмгектер түзөтүү

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин "Компьютердик системдерди программалык камсыздоо" кафедрасынын негиздөөчүсү (№89 приказ, 22 август 2000 жыл).

Билими түзөтүү

Даражасы Кафедра/Программа Университет Окуу мөөнөтү
- Автоматика жана телемеханика Фрунзе политехник институту 1966-1969
Инженердик диплом Автоматика жана телемеханика Москва энергетик институту (университет), СССР 1969-1972
Техник илимдеринин кандидаты Автоматика жана телемеханика/Техник системдерин башкаруу Москва энергетик институту (университет), СССР 1975-1978
Техник илимдеринин доктору Автоматика жана телемеханика/Илим-изилдөө иштеринде компютерлерди пайдалануу Москва энергетик институту (университет), СССР 1988-1991

Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD) түзөтүү

Планирование экспериментов при исследовании случайных полей. Проф. Доктор Круг Герман Карлович (Москва энергетик институту).

Докторлук диссертациянын аты түзөтүү

Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) в задачах анализа и планирования экспериментов при исследовании Марковских случайных процессов (Open SIGLE: http://hdl.handle.net/10068/351646)

Эмгек жолу түзөтүү

Иштеген кызматы

Иштеген жери түзөтүү

Иштеген жылдар
Инженердик факультеттин деканы Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек 01.09.2010 баштап азыркыга чейин
Компютер инженерчилик бөлүмунун башчысы Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек 01.09.2088 – 31.08.2010
Компьютердик технологиялар факультетинин деканы Кыргыз улуттук университет, Бишкек 01.05.2003  -31.08. 2008
Ректор Раззаков атындагы Кыргыз техник университети 1998-2003
Министрдин биринчи орун басары Кыргыз Республикасынын билим берүү Жана илим министрлиги, Бишкек 1995-1998
Ректор Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад шаары 1993-1995
Окуу иштери боюнча проректор Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Башкаруу академия, Бишкек 1992-1993
Электрондук-эсептөөчү машиналар (ЭЭМ) кафедрасынын башчысы Фрунзе политехник институту (азыр – Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техник университети -КМТУ), Бишкек 1988-1992
Доцент (ЭЭМ кафедрасы) КМТУ, Бишкек 1981-1988
Окуутучу (ЭЭМ кафедрасы) КМТУ, Бишкек 1972-1981

Магистрдик диссертацияларды жетектөө- алгачкы магистрлери (2009/2010) түзөтүү

 1. Кадыр Момуналиев: “StarDict програмдын негизинде электрондук энциклопедияларды жаратуу”.
 2. Тендик Арзыкулов: Электрондук өкмөттө берилиштер менен алмашуу үчүн криптографияны пайдалануу (электрондук кол).
 3. Памирбек Каразаков: Электрондук өкмөттүү жаратуу үчүн програмдык каражаттарды изилдөө.

Илимий проекттери(1994-2010) түзөтүү

 1. 2010 ж.  – «Жалпы билим берүү мекемелерди башкаруу маалымат системдердин принциптерин изилдөө». Илимий жетекчи жана башкы илим кызматкер. Билим берүү жана илим министрлигинин грант каражаты.
 2. 2008 - 2009 – «Жалпы билим берүү мекемелерди башкаруу маалымат системдердин принциптерин изилдөө жана параметрлерин тандоо». Илимий жетекчи жана башкы илим кызматкер. Билим берүү жана илим министрлигинин грант каражаты.
 3. 2005-2007 - «Илим-билим компютердик тармактарды жаратуу жана өнүктүрүү методдорун изилдөө». Илимий жетекчи жана башкы илим кызматкер. Илим жана интеллектуалдык менчик агенттиги.
 4. 2005-2006 –SM_SCM-T051A05-2005. “Recognition of qualifications through the introduction of the European Credit Transfer System (ROQI)”. European Commission. Directorate-general for Education and culture.Tempus-Erasmus Mundus. Аталган Темпус-проектинин аткаручуусу.
 5. 2002-2003 –Tempus Project “Digital Library” for Kyrgyz Technical University. Аталган Темпус проектинин координатору.
 6. 2000-2001 –First National Summit ICT for Developing Computer Science Technologies. Аталган Биринчи Улуттук Саммитти даярдоо жана өткөзүү жумушчу тобунун мүчөсү.
 7. 2000-2001 –Tempus-Tacis Project. UM CP-20598-1999 “Development of International Office of Kyrgyz Technical University”. Аталаган Темпус-проектинин координатору.
 8. 1999-2000 – “Democratization of higher education management in Kyrgyz Republic”, Michigan University. Аталган проектинин жумушчу тобунун мүчөөсү.
 9. 1998-1999 – “Support and Spare and effective access to higher education”  for Project “Development of Education Sector”.(Asian Development Bank). Атал проектинин жумушчу тобунун жетекчиси.
 10. 1997-1998 – Азия Өнүктүрүү Банкынын (АӨБ) «Билим тармагын өнүктүрүү» проектинин директору.
 11. 1994-1997 – Билим секторун өнүктүрүү «Билим» улуттук програмын жана мастер-планын даярдоо тобунун мучөсу.


Университтерде окууган сабактар (1972-2010): Электроника (Electronics) (1972-1975), компьютердик техника инженердик жана экономик эсептөөлөрдө (Computers in Engineering and Economics) (1972-1982), Алгоритмдештирүү жана программалоо (Algorithms and Programming (1972-1992) – ALGOL, BASIC, FORTRAN, PASCAL, PL/1), Маалымат прикладтык теориясы (Applied Theory of Information) (1982-1987), Компьютердин түзүлүшү (Computer Facilities) (1972-1987), автоматташтырылган долбоорло системдери (Computer Aided Design) (1982-1992), Маалыматтык башкаруу системдери (Management Information Systems) (1993-2008), Маалымат теориясына кириш (Introduction to Information Theory) (2008-2010).

Семинарлар /Конференциялар:

13th Annual Conference of the European Association for International  Education: International Education: realizing human potential , 5-8 December, 2001, Tampere, Finland.

Интернеттеги шилтемелер түзөтүү

http://www.kstu.kg/ Archived 2011-07-22 at the Wayback Machine
http://www.university.kg/