Негизи Манас бул Нойгуттун тарыхы , Нойгуттун таарыхы Кыргыздын тарыхы. Манас өткөн чак , учур чак келер чак . Эгерде Манасты жана баардык эпосторду окуп чыккан адам , чыныгы Кыргыздын тарыхын , азыркы учурда сүрүп жаткан өмүрүн , жана келер чагын көрө алат. Тилекке каршы эч ким окубай калды . Ошол себептен пайдаланып кээбир кыргыз болуп алган кыргыздын душмандары Манасты бурмалап , маанисин өзгөртүп , элдин башын айландыруу менен алектенишет . Деги эле Манас ;- Түп атасы Нойгуттан болгон экен Карахан деп башталат . Манастын апасы Чыйырды , өз аты Шакан . Нойгут болот . Ошондой эле Манаста айтылган каармандардын баары Нойгуттар болот . Ошол эле Чыйырхан сибирдеги Нойгуттардын ханы болгон . Ал жоодо курман болгон соң , кыргыздын илгертен калган салты боюнча , агасы өлсө аялын инисине алып берген . Чыйырхан өлгөндөн кийин авасынын баласы Жакыпка алып берген . Кыргыздын душмандары бул чындыкты бурмалап , жашырып келишет . Бирок чындык эч качан өлбөйт.