Жолой"Манас" эпосундагы терс каармандарынын бири. Калмак каны жана балбаны, жоо саяр баатыры.