Механикалык жумуш

Жумуш‎»‎ барагынан багытталды)

Механикалык жумуш — механикалык жумуш күчтүн кандайдыр нерсени белгилүү аралыкка которуу ченин мүнөздөөчү физикалык чоңдук. Ал нерсеге аракеттенген күчтүн сан маанисине, багытына, которулуу аралыгына жана нерсенин кайсы чекитине аракеттенишине көз каранды. Эгер күчтүн сан мааниси жана багыты өзгөрбөсө, ал эми которулуу М0М1 түз сызык боюнча болсо (1-сүрөт), анда материалдык чекитке аракеттенген F күчтүн жумушу, ал күчтүн кыймыл багытына болгон проекциясынын S жолуна көбөйтүлгөн көбөйтүндүсүнө барабар, башкача айтканда. А=РБ cosa; a күч менен кыймыл багытынын ортосундагы бурч, S=M0M1; а<90° болгондо, Жумуш. оң сан. Эгер 180°>a> 90° болсо, Жумуш. терс сан; a=90° болгондо, А=0. Бирдиктердин эл аралык системасында (СИ) Жумуш. Джоуль менен ченелет. Жумуштун мындан башка эрг (1 эрг = 107 Дж) жана килограмм-күч-метр (1 кгк м=9,81 Дж) сыяктуу бирдиктери бар. Күчтүн Жумушун жалпы эсептөө үчүн элементардык Жумуш. (dA) деген түшүнүк киргизилет: dA=Fdscosa, мында ds -26* нерсенин элементардык которулуусу, a күчтүн багыты менен ошол күчтүн түшүү чекитине жаныманын арасындагы бурч (2-сүрөт). 2) термодинамикалык жумушмех. Жумушту жалпылоочу түшүнүк. Жылуулук энергиясынын алмашуусунун негизинде термод. системанын параметрлери (мейкиндиктеги абалы, көлөмү, электр талаасы) өзгөргөндө Жумуш. аткарылат. Мисалы, 2үрөт.системасынын көлөмү өзгөргөндө аткарылган Жумуш.: dA=p du, р басым, du көлөмдүн өзгөрүшү.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү