«Кожожаш» – кыргыз элинин кенже эпосторунун бири. Көлөмү боюнча «Манас» дастанынан бир кыйла кичирээк. Кожожаш мерген гана эмес, анын болжолдуу курмандыгынан табигат жиберген айыптоосуна жана жазалоочусуна айланган Сур эчки да дастандын негизги каарманы болуп эсептелет. Эпосто уруучулук түзүлүштөгү байыркы кыргыздардын диний-анимисттик жана тотемисттик түшүнүктөрү ачык сүрөттөлөт.


Колдонулган адабиятОңдоо

Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Бишкек, 2003
Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. И. Арабаев ат. Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык Университети
Башкы ред. Ү.А. Асанов, Жооптуу ред. А. А. Асанканов Ред. кеңеш: Ө.Ж. Осмонов (төрага), Т.Н. Өмүрбеков (жооптуу катчысы), А.Ж. Жуманалиев, ж.б.

Интернеттеги шилтемелерОңдоо