Миң башыОңдоо

Аскердик титул; миң адамдан түзүлгөн аскер бөлүгүн башкарган киши. Миң башыга он башы, элүү башы, жүз башылар баш ийет. Алмамбетке аскерди башкаруу милдети тапшырылганда ал он башы, элүү башы, миң башы шайлагандыгы айтылат. (элүү башы, жүз башы, Миң башыны көргөндө» (СЛ, 1.84) деген саптар аскердик тартипти чыңдоодо миң башынын ролу зор экендигин айгинелейт.

Колдонулган адабиятОңдоо

Манас энциклопедия II., Манастын сюжети – ярупа. Бишкек, 1995