Мурас, калыт – мурастоо тартиби боюнча өлгөн кишинин (мураска берүүчүнүн) анык мураскерлерине өтүүчү мүлкү. Өзүнө ээлик кылуу жана башка буюмга укугу, акыл эмгегинин натыйжаларына карата өзгөчө укуктарды, ошондой эле өлгөн кишинин инсаны менен ажырагыс байланышкандардан башка укуктарды түйшүктөндүрүүчү милдеттенмелерди камтуусу ыктымал.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү