Персонаж, кейипкер (фр.-өң-түс, бет, маска )чыгармадагы катышкан каармандардын баары негизинен ушундайча аталат да, бул термин көбүнчө ошол чыгарманын баштан- аягына чейин катышпай, анда- санда гана көрүнгөн каармандарга карата колдонулат, к. Образ.
Пайдаланылган адабият: Кыргыз адабияты. Терминдердин тушүндүрмө сөздүгү. Шериев Ж.. Муратов А.