Прекурсорлор – КРде көзөмөлгө алынууга жаткан жана Баңгикаражаттарынын жана психотроптук заттардын, алардын П-унун тизмесине киргизилген, баңгикаражаттарын жана психотроптук заттарды өндүрүүдө, даярдоодо жана кайра иштетүүдө колдонулуучу, эларалык конвенцияларда химиялык материалдар катары жиктештирилген заттар жана алардын туздары. Аларга: күкүрт, туз, уксуз жана лизергиндик кычкылдыктар, ацетон, этил эфири, толуол ж.б. кирет. П-ду өндүрүүнүн жана мыйзамдуу жүгүртүүнүн белгиленген эрежелерин бузуу КР кылмыш-жаза мыйзамдары боюнча жоопкерчилик тартууга кириптер кылат.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү