Рапсод (гр.— ыр токуймун) — байыркы Грецияда эл чогулган жайларда эпикалык чыгармаларды аткаруучу кишилер. Рапсоддордон көптөгөн миф, легендалар, эпикалык ири чыгармалар, алардын ичинде Гомердип «Иллиада» менен «Одиссеянын» тексттери жазылып алынган. Алар бул жагынан кыргыздын ак таңдай ырчыларына, манасчыларга окшоп кетет.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү