Сан атооч - заттын санын, ɵлчɵмʏн билдирип, канча? нече? канчанчы? неченчи? деген суроолорго жооп берет.

Сан атооч алтыга бɵлʏнɵт.

Эсептик сан атооч

Заттын жалпы санын кɵрсɵтʏп, канча? нече? деген суроолорго жооп берет. Мисалы: Республикада жети облус бар (облус - канча? жети)

Иреттик сан атооч

Заттын катарын, иретин кɵрсɵтʏп, канчанчы? неченчи? деген суроолорго жооп берет. Мисалы: Биз экинчи кабатта окуйбуз (кабатта - канчанчы? экинчи)

Жандама сан атооч

Жандама сан атооч жандап турат

Чамалама сан атооч

Чамалама сан атооч чамалама турат. Мисалы: төрт-беш жоочун кишилер келди.

Топ сан атооч

Бөлчөк сан атооч