Эсептик сан атооч - заттын жалпы санын кɵрсɵтʏп, канча? нече? деген суроолорго жооп берет. М и с а л ы:Ок жыландай шыпылдайт Азуусу бар чайкайт Илгери карай айдайт