Сорпо — кайнатып бышырылган эттин ширеси, чыгы.

Сорпо