Түзүм (структура) (лат. structura – түзүлүш) – системалардын уюштурулушунун ички формасы жана түзүлүшү; элементтер арасында өз ара байланышта туруктуу биримдиктүү болуп турушат.

Теорияда изилдөөнүн максатына байланыштуу биринчи планга тигил же бул структуранын компоненти келип чыгууда. Системанын түзүлүшүнүн спецификалык өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөнүүдө, алардын функционалдык мамилелеринин жалпы мйзамы катарында, ушундай бир компонентин бөлүп чыгарат, аны изилдөө кибернетиканын негизги маселелеринин составдык бөлүгүн түзөт.

Мамилелер жана касиетин жаратылышы. Структуранын материалдуу мазмуну биринчи планга чыгууда, өз ара байланыштардын элементтери системаны түзүүчү биримдик.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Философия (энциклопедиялык окуу куралы).-Б.: 2004, ISBN 9967-14-020-8