ТайганКыргыз элине таандык уучу иттин тукуму.

Тайган.

Тарыхый маалыматтар боюнча тайган кызыл көз болот экен. Б.Солтоноевдин излдөөлөрүнүн негизинде тайган:
1. Кабагы тик болот;
2. Тумшугу ичке, узун болот;
3. Көзү кып-кызыл;
4. Сырты октой түз;
5. Мойну жумуру;
6. Оозу өтө чоң;
7. Бели кыска;
8. Эки жамбаштын кошкону эни төрт эли;
9. Толорсугу тик;
10. Беш манжа, таманы кууш, кичине;
11. Түз куйругунун түбү жоон болот деп жазылган.

Ушул сыпатоолорунун ичинен тайгандын көзүнүн кызыл болушу өтө кызыктуу маалымат экен.

*Оңдоо