Тартип – математикалык объектилердин сандуу мүнөздөмөсү: 1) F(x, у)=0 алгебралык ийри сызыктын тартиби деп, ушул көп мүчөдөгү х жана у тин эн жогорку даражасы айтылат; 2) туундунун тартиби; 3) дифференциал теңдеменин тартиби; 4) квадраттык матрицанын (аныктагычтын) тартиби.

Колдонулган адабияттарОңдоо