Теология (грек. θεολογία, θεός – кудай жана λόγος – сөз, окуу, илим) – кудай жөнүндө диний доктриналардын жыйындысы. Концепцияда кудайдын абсолюттуулугу, өзү жөнүндө адамдарга аян берүү аркылуу билдирери болжолдонот. Теология иудаизм, ислам жана христиан динине тиешелүү. Теологиянын авторитардык мүнөзү, догмалык мазмуну философия жана илимий эркин ой жүгүртүү менен сыйышпайт.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү