Тынч абалдагы масса (бөлүкчөнүн) – эсептөө системасында тынч абалда болгон бөлүкчөнүн массасы; демейде элементардык бөлүкчө-лөрдүн негизги мүнөздөмөлөрүнүн бири катары анын массасы аталат (к. Салыштырмалуулук теориясы).

Колдонулган адабияттар Түзөтүү