Цикл (гр.— тегерек, айлана)—мазмуну, каармандары, чагылдырылган тарыхый доору, поэтикалык духу, окуяларынын байланыштуулугу жагынан кандайдыр бир жалпылыкка, бүтүндүккө зэ болгон бирдей жанрдагы чыгармалар. Мисалы, С. Есениндин «Персия ыргактары», А. Токомбаевдин «Ленин китепканасынын окуучулары» деген ырлар циклдери, М. Горькийдин «Америкада» деген очерктер цикли ж. б.

Булак: http://kyrgyzinfo.ru