Шаадат (кyбөлyк) келмеси – адамдын исламга киришиндеги эң алгачкы баскыч. Бул келме - Жараткан Алланын бар жана бир экендигине ишенyy менен бирге акырзаман пайгамбары Мухаммеддин (саллаллоху алейхи васаллам) пайгамбарлыгын ырастап, ага өз жанын кyбө кылышы маанисинде айтылган ишеним сүйлөмү. Бул себептен улам шахадат келмеси – диндин пайдубалы. Шаадат келмеси – бул, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (Ашхаду ан лаа илаха иллаллох ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух) деген сөздy тил менен айтып, дил менен ырастоо. Анын терең маанисине yңyлсөк, исламга таандык калган бyткyл ишенимдерди өз ичине камтыганын көрөбyз. Курандын бардыгы шахадат келмесинин тyшyндyрмөсy жана чечмелениши деп айтсак, жаңылбайбыз.

Шахада
Шахада