Эмгек психологиясы

Эмгек психологиясыпсихологиянын, адамдын эмгектик иш-аракеттеринин психологиялык өзгөчөлүктөрүн, эмгектик көнүгүүлөрүнүн өсүүсүнүн мыйзамченемдүүлүктөрүн караган бөлүгү.

Калып:Психология